Portfolio Tag: Gold

Asare Adjei_Gold Series_007_InkWatercolourandGouacheonPaper_WF_Illustration_2016
Asare Adjei_Gold Series_006_InkWatercolourandGouacheonPaper_WF_Illustration_2015
Asare Adjei_Gold Series_005_InkWatercolourandGouacheonPaper_WF_Illustration_2015
Asare Adjei_Gold Series_004_InkWatercolourandGouacheonPaper_WF_Illustration_2015
Asare Adjei_Gold Series_003_InkWatercolourandGouacheonPaper_WF_Illustration_2015
Asare Adjei_Gold Series_002_InkWatercolourandGouacheonPaper_WF_Illustration_2015
Asare Adjei_Gold Series_001_InkWatercolourandGouacheonPaper_WF_Illustration_2015